Nếu đã từng tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm, hẳn là bạn đã từng biết đến rất nhiều mô hình phát triển phần mềm như Waterfall,...
Agile Scrum ra đời Theo thống kê của Standish Group report in 2002 thì có khoảng 7% các yêu cầu user sẽ luôn luôn dùng đến, 13% là thường...