Selenium cơ bản dành cho người mới – Kiếm thử tự động

14 0

Giới Thiệu Về Selenium

Selenium là một tập hợp nhiều thành phần đơn lẻ để tự động hóa việc kiểm thử ứng dụng Web, các công cụ đơn lẻ này có thể được sử dụng riêng biệt hoặc kết hợp với nhau trong dự án. Selenium bao gồm các công cụ sau:

Selenium IDE: Là một công cụ hoàn chỉnh để viết kịch bản kiểm thử cho website, có khả năng ghi lại các thao tác của người dùng để chuyển thành test script. Được phát triển dưới dạng extension của Firefox và Chrome. Selenium Client API: Là một thư viện để hỗ trợ lập trình tự động hóa ứng dụng Web. Nó hỗ trợ các ngôn ngữ: Java, C#, Python, Ruby, JavaScript. Bắt đầu từ phiên bản Selenium 2 thì Client API được tích hợp luôn vào Selenium WebDriver.

Selenium Remote Control: Đây là một HTTP Server để nhận các lệnh điều khiển trình duyệt từ mã lập trình và chuyển đến các browser. Hỗ trợ tập hợp các ngôn ngữ giống như Client API.

Selenium WebDriver: Đây là thành phần thay thế cho Selenium RC. Nó không cần dựng lên HTTP Server nữa mà có thể trực tiếp điều khiển các trình duyệt.

Selenium Grid: Thành phần cho phép chạy song song các kịch bản kiểm thử trên nhiều máy tính ở xa và nhiều trình duyệt khác nhau, thường được sử dụng kết hợp với Selenium WebDriver.

Leave a Reply