fbpx
Lesson 7 of 16
In Progress

Tìm hiểu về Postman UI

Download tại địa chỉ: https://www.getpostman.com/ Sau khi cài đặt, giao diện đăng nhập sẽ hiện ra.

Bạn có thể bấm “Skip This” để bỏ qua phần đăng nhập, tuy nhiên nên tạo account và đăng nhập vì Postman có thể đồng bộ dữ liệu của bạn trên nhiều máy, khá tiện lợi. Các thành phần chính của Postman SETTINGS: chứa các thông tin về cài đặt chung.

Thông tin Account: dùng để Login, logout và sync data.

Settings tuỳ chỉnh: themes, shortcut, format… Import data từ ngoài vào

COLLECTIONS: Collection là một tập hợp của nhiều request. Những request liên quan tới nhau thì ta gom lại vào chung 1 collection để dễ quản lý hơn.

API CONTENT: hiển thị nội dung chi tiết API và các phần hỗ trợ giúp thực hiện test API. Đây là phần mà tester phải làm việc nhiều nhất.

Trong phần này gồm có 3 thành phần chính:

ENVIRONMENTS: Trong dự án thực tế, người ta thường dùng deploy RestAPI trên nhiều môi trường (local, test, production). Postman hỗ trợ cài đặt các biến môi trường (url gốc, API key, …), thuật tiện hơn khi cần test trên nhiều môi trường

REQUEST: Để sử dụng RestAPI, ta sẽ gửi một HTTP Request tới endpoint của API đó. Ví dụ như để lấy thông tin các STATUS, ta sẽ gửi HTTP GET Request tới endpoint: https://localhost/api/v1/status Mỗi request này chứa những thông tin như URL, method (POST, GET), body (trường hợp dùng POST hay PUT), HTTP header.

RESPONSE: Chứa các thông tin trả về.