fbpx
Lesson 11 of 16
In Progress

Sử dụng biến trong Postman

Tham số hóa dữ liệu là một trong những tính năng hữu ích nhất của Postman. Thay vì tạo cùng một yêu cầu với dữ liệu khác nhau, bạn có thể sử dụng các biến có tham số.

Những dữ liệu này có thể từ một tệp dữ liệu hoặc một biến môi trường. Tham số hóa giúp tránh lặp lại các kiểm thử tương tự và lặp lại có thể được sử dụng để kiểm thử tự động hóa.

Các tham số được tạo thông qua việc sử dụng dấu ngoặc kép: {{sample}}.

Lưu ý: Luôn đảm bảo rằng các tham số của bạn có nguồn như biến môi trường hoặc tệp dữ liệu để tránh lỗi.