fbpx
Lesson 12 of 17
In Progress

Class Variable

Class variable trong Ruby được bắt đầu bằng ký tự @@Class variable có thể được truy cập trong tất cả các thể hiện của lớp đó. Khác với Global variable phạm vi hoạt động là cả chương trình, Class variable có phạm vi hoạt động là nằm trong class.
class HelloWorld
@@person = "Alex"
def setPerson p
@@person = p
end
def speak
puts "#{@@person} says 'Hello world'"
end
end
hello = HelloWorld.new
hello.speak
hello.setPerson "Micheal"
hello.speak
Khi chạy sẽ cho kết quả
Alex says 'Hello world'
Micheal says 'Hello world'