fbpx
Lesson 15 of 16
In Progress

Chạy Postman từ Commandline

Có một cách khác để chạy collection là thông qua Newman.

Điểm khác biệt giữa Newman và Collection Runner là: Newman là một add-on của Postman.

Bạn sẽ cần phải cài đặt riêng từ Native App Newman sử dụng command line trong khi Collection Runner có GUI Newman có thể sử dụng cho continuous integration

Để cài đặt Newman và chạy collection của bạn từ đó, làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1) Cài đặt nodejs với link sau:

Bước 2) Mở command line và nhập npm install -g newman

Bước 3) Khi nào Newman đã được cài đặt, hay trở lại Postman workspace. Trong Collections box, click vào dấu “…”. Một popup sẽ xuất hiện. Chọn Export

Bước 4) Chọn Export Collection như Collection v2.1 (recommended) tiếp theo click Export

Bước 5) Chọn nơi mà bạn muốn lưu và click Save.

Sẽ có một lời khuyên là tạo 1 folder đặt biệt cho Postman test case.

Một collection sẽ được export nếu bạn chọn 1 folder

Bước 6) Chúng ta sẽ cần export environment. Click vào biểu tượng mắt bện cạnh environment dropdown trong Global, chọn Download as JSON.

Chọn nơi lưu và click Save.

Bước 7) Environment nên được export cùng folder với Collection

Bước 8) Bây giờ trở lại với command line và đổi sang folder nơi mà bạn đã lưu collection và environment

Bước 9) Chạy collection của bạn bằng câu lệnh NEWMAN RUN Tham chiếu một số câu lệnh cơ bản của Newman

Chạy một collection Câu lệnh này sử dụng nếu không có environment hay test data lệ thuộc newman run “COLLECTION NAME”

Chạy một collection và environment thêm tham số -e newman run “COLLECTION NAME” -e “ENVIRONMENT NAME”

Chạy một collection với số lần lặp lại newman run “COLLECTION NAME” -n “NO OF ITERATION”

Chạy với file data newman run “COLLECTION NAME” –data “FILENAME” -n “NO OF ITERATION” -e “ENVIRONMENT NAME”

Chạy với thời gian chờ. Điều này quan trọng trong test có thể fail nếu chạy không có thời gian chờ giữa các request newman run “COLLECTION NAME” -d “DELAY TIME”