Kỹ thuật thiết kế Test Case – Kỹ thuật bảng quyết định

11 0

Kỹ thuật bảng quyết định (Decision Table Testing) là một kỹ thuật kiểm thử phần mềm được sử dụng để kiểm thử hoạt động của hệ thống khi kết hợp các đầu vào khác nhau. Đây là một cách tiếp cận có hệ thống trong đó các kết hợp đầu vào khác nhau và hành vi hệ thống tương ứng của chúng (Đầu ra) được ghi lại dưới dạng bảng. Đó là lý do tại sao bảng quyết định cũng được gọi là bảng Nguyên nhân – Ảnh hưởng (Cause-Effect), Nguyên nhân và Ảnh hưởng được ghi lại để bảo đảm kiểm thử tốt hơn.

Ví dụ: Cách tạo Kiểm thử bảng quyết định (Decision Table Testing) cho màn hình đăng nhập

Yêu cầu:

 • Nếu người dùng nhập tên người dùng và mật khẩu chính xác, người dùng sẽ được chuyển hướng đến trang chủ.
 • Nếu người dùng nhập đầu vào sai, thông báo lỗi sẽ được hiển thị.
Điều kiện Quy tắc 1 Quy tắc 2 Quy tắc 3 Quy tắc 4
Tên đăng nhập (T/F) F T F T
Mật khẩu (T/F) F F T T
Đầu ra (E/H) E E E H

Chú thích:

 • T – Tên người dùng / mật khẩu chính xác
 • F – Tên người dùng / mật khẩu sai
 • E – Thông báo lỗi được hiển thị
 • H – Màn hình trang chủ được hiển thị

Mô tả:

 • Case 1 – Tên người dùng và mật khẩu đều sai: hiển thị một thông báo lỗi.
 • Case 2 – Tên người dùng đúng, nhưng mật khẩu sai: hiển thị một thông báo lỗi.
 • Case 3 – Tên người dùng sai, nhưng mật khẩu đúng: hiển thị một thông báo lỗi.
 • Case 4 – Cả tên người dùng và mật khẩu đều chính xác: điều hướng đến trang chủ

Trong khi chuyển đổi những cases này sang test cases, chúng ta có thể tạo 2 kịch bản:

 1. Nhập tên người dùng chính xác và mật khẩu chính xác, sau đó click vào đăng nhập, kết quả mong đợi sẽ là người dùng sẽ được điều hướng đến trang chủ.
 2. Và từ kịch bản dưới đây:
 • Nhập sai tên người dùng và mật khẩu sai, sau đó click vào đăng nhập, kết quả mong đợi sẽ là người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi.
 • Nhập tên người dùng chính xác và mật khẩu sai, sau đó click vào đăng nhập, kết quả mong đợi sẽ là người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi.
 • Nhập sai tên người dùng và mật khẩu chính xác, sau đó click vào đăng nhập, kết quả mong đợi sẽ là người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi.

Ưu điểm của kỹ thuật bảng quyết định

 • Dễ dàng xây dựng và chuyển đổi thành một bộ quy tắc. Có thể được sử dụng trong quá trình tạo và test các case test hoặc kiểm tra logic của hệ thống dựa trên knowledge-based của hệ thống.
 • Dựa vào bảng quyết định có thể phát hiện ra một số case test mà khi xây dựng test case theo cách thông thường tester sẽ dễ bị thiếu.
 • Được dùng làm tài liệu khi làm việc với stakeholders – các bên liên quan và các thành viên nontechnical trong team dự án vì bảng quyết định trình bày, minh họa các vấn đề dưới dạng bảng giúp cho mọi người dễ hiểu hơn.

Nhược Điểm của kỹ thuật bảng quyết định

 • Khi số lượng cái input đầu vào tăng thì Decision table sẽ trở nên phức tạp hơn.
 • Không có các bước chi tiết từng bước một để thực hiện test.

Kết Luận

Kỹ thuật bảng quyết định là một trong những công cụ mô tả quy trình, yêu cầu. Nó được sử dụng để mô hình hóa các logic phức tạp, kiểm tra sự tương tác giữa các điều kiện, kiểm tra sự đúng sai khi kết hợp các điều kiện này với nhau để đảm bảo rằng tất cả các yêu cầu, mối quan hệ và các ràng buộc đã được xử lý trên hệ thống, phần mềm hay chưa? và đưa ra các kết quả tương ứng với từng input đầu vào.

Leave a Reply