fbpx

Học SQL qua câu hỏi (Phần 4)

31. Composite primary key là gì?

Khi PRIMARY KEY không phải chỉ có 1 trường mà bao gồm nhiều trường của bảng thì được gọi là một Composite Pimary Key.

32. Index là gì ?

Index (Chỉ mục) là bảng tra cứu đặc biệt mà Database Search Engine có thể sử dụng để tăng nhanh thời gian và hiệu suất thực hiện các truy vấn. Index có thể được tạo ra trên một hoặc nhiều cột của một bảng. Các Index cũng có thể là duy nhất, tương tự như UNIQUE. Hiểu đơn giản, một Index là một con trỏ tới dữ liệu trong một bảng. Nó tương tự như chỉ mục trong Mục lục của cuốn sách. Một chỉ mục giúp tăng tốc các truy vấn SELECT và các mệnh đề WHERE, nhưng nó làm chậm việc dữ liệu nhập vào, với các lệnh UPDATE và INSERT. Các chỉ mục có thể được tạo hoặc xóa mà không ảnh hưởng tới dữ liệu. Cú pháp:

CREATE INDEX ten_chi_muc
  ON ten_bang ( cot1, cot2.....);

33. Subquery là gì?

Truy vấn con (còn được gọi truy vấn phụ hay truy vấn lồng nhau) là một truy vấn bên trong truy vấn SQL khác và được nhúng bên trong mệnh đề WHERE. Một truy vấn con được sử dụng để trả về dữ liệu mà sẽ được sử dụng trong truy vấn chính như là một điều kiện để thu hẹp dữ liệu được thu nhận. Các truy vấn con có thể được sử dụng với các lệnh SELECT, INSERT, UPDATE VÀ DELETE.
Cú pháp:

SELECT ten_cot [, ten_cot ]
FROM  bang1 [, bang2 ]
WHERE ten_cot TOAN_TU
   (SELECT ten_cot [, ten_cot ]
   FROM bang1 [, bang2 ]
   [WHERE])

TOAN_TU là các toán tử so sánh như: =, >, <, >=, <=, IN, BETWEEN hoặc LIKE.

34. Tối ưu hóa truy vấn là gì?

Tối ưu hóa truy vấn là tiến trình lựa chọn kế hoạch thực thi câu truy vấn một cách hiệu quả nhất. Sao cho: – Tốn ít tài nguyên nhất. – Hồi đáp nhanh nhất. (thời gian thực hiện là ngắn nhất)

35. Collation là gì?

Collation là một tập hợp các quy tắc định nghĩa về việc data sẽ được lưu trữ, sắp xếp hay so sánh như thế nào, có phân biệt hoa thường hay không. Một character set là một tập hợp các biểu tượng và mã hóa. Một collation là một bộ quy tắc để so sánh các ký tự trong một bộ ký tự.

36. Referential Integrity là gì?

Referential Integrity (Toàn vẹn tham chiếu) là tập hợp các quy tắc để hạn chế các giá trị của một hoặc nhiều cột của bảng dựa trên các giá trị của khóa chính hoặc khóa duy nhất của bảng tham chiếu.

 • Thuộc tính được tham chiếu đến (Referenced attribute) phải là PRIMARY KEY hoặc UNIQUE
 • Thuộc tính tham chiếu (Referencing attribute) được gọi là FOREIGN KEY – Khoá ngoài

37. Hàm CASE là gì?

Trường hợp tạo điều kiện cho loại if-then-else của logic trong SQL. Nó đánh giá một danh sách các điều kiện và trả về một trong nhiều biểu thức kết quả tốt. Hàm CASE kiểm định giá trị dựa trên danh sách điều kiện đưa ra, sau đó trả về một hoặc nhiều kết quả thỏa mãn các điều kiện.
CASE có 2 định dạng:

 • Chức năng CASE đơn giản hay còn gọi là Simple CASE
 • Chức năng CASE tìm kiếm hay còn gọi là Searched CASE Trong đó: Simple CASE là so sánh một biểu thức với một bộ các biểu thức đơn giản để xác định kết quả. Searched CASE là đánh giá một bộ các biểu thức Boolean để xác định kết quả. Cả 2 định dạng trên đều hỗ trợ đối số ELSE (nhưng không bắt buộc).
  • Cú pháp dạng Simple CASE:
CASE biểu_thức_đầu_vào
 WHEN biểu_thức_1 THEN biểu_thức_kết_quả_1
 WHEN biểu_thức_2 THEN biểu_thức_kết_quả_2
 …
 WHEN biểu_thức_n THEN biểu_thức_kết_quả_n
 ELSE biểu_thức_kết_quả_khác
END
  • Cú pháp dạng Searched CASE:
CASE
 WHEN biểu_thức_điều_kiện_1 THEN biểu_thức_kết_quả_1
 WHEN biểu_thức_điều_kiện_2 THEN biểu_thức_kết_quả_2
 …
 WHEN biểu_thức_điều_kiện_n THEN biểu_thức_kết_quả_n
 ELSE biểu_thức_kết_quả_khác
END

38. Xác định một bảng tạm?

Một bảng tạm là một cấu trúc lưu trữ tạm thời để lưu trữ dữ liệu tạm thời.

39. Làm thế nào chúng ta có thể tránh việc lặp lại các bản ghi trong truy vấn?

Bằng cách sử dụng từ khóa DISTINCT ta có thể tránh được việc lặp lại các bản ghi trong câu truy vấn.

40. Giải thích sự khác biệt giữa Rename và Alias?

Rename là đặt một cái tên thường xuyên cho một bảng hoặc một cột trong khi Alias là một cái tên tạm thời cho một bảng hoặc cột.
Hãy đăng ký kênh youtube của iTMS Coaching để luôn luôn nhận được những video giảng dạy về Kiểm Thử Phần Mềm miễn phí tại đây

Phần 4

Related Articles

Responses