fbpx

Học SQL qua câu hỏi (Phần 2)

11. Một bảng có thể có nhiều hơn một khóa ngoại được không?

Có, một bảng có thể có nhiều khóa ngoại và chỉ có một khóa chính.

12. Trường BOOLEAN có thể nhận các giá trị nào

Giá trị của trường BOOLEAN có thể nhận 1 trong 2 giá trị sau: -1 (TRUE) và 0 (FALSE).

13. STORED PROCEDURE là gì?

STORED PROCEDURE là một tập hợp các câu lệnh SQL dùng để thực thi một nhiệm vụ nhất định. Nó hoạt động giống như một hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác. STORED PROCEDURE là một khái niệm khá phổ biến và được hầu hết các hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) hỗ trợ, tuy nhiên không phải tất cả đều hỗ trợ STORED PROCEDURE.

14. IDENTITY trong SQL là gì?

Một trường IDENTITY trong SQL tự động sinh ra các giá trị số tự tăng. Chúng ta có thể định nghĩa giá trị bắt đầu và giá trị gia tăng của cột IDENTITY.

15. NORMALIZATION – Chuẩn hóa dữ liệu là gì?

Quá trình thiết kế bảng để giảm thiểu sự dư thừa số liệu, loại bỏ các thay đổi dữ liệu dị thường (update anomaly, insertion anomaly, deletion anomaly) được gọi là quá trình chuẩn hóa dữ liệu. Để thực hiện quá trình này, chúng ta cần phải chia một cơ sở dữ liệu thành hai hay nhiều bảng và xác định các mối quan hệ giữa chúng.

16. TRIGGER là gì?

TRIGGER được hiểu đơn giản là một thủ tục (một tập các câu lệnh SQL được lưu trữ trong CSDL) được thực thi từ phía máy chủ cơ sở dữ liệu (CSDL) khi có một sự kiện xảy ra như Update, Insert hay Delete. TRIGGER thường dùng để kiểm ra các ràng buộc toàn vẹn trên CSDL, và chúng được thực thi một cách tự động mà không cần sự can thiệp bằng các thao tác thủ công như kiểm tra dữ liệu, đồng bộ hóa dữ liệu…

17. Làm thế nào để lấy ra được các dòng ngẫu nhiên từ một bảng?

Sử dụng mệnh đề SAMPLE chúng ta có thể lấy được các dòng ngẫu nhiên. Ví dụ:

SELECT * FROM table_name SAMPLE(10);

18. SQL Server chạy cổng TCP / IP nào?

SQL Server mặc định chạy trên cổng 1433.

19. Viết một câu lệnh SQL SELECT mà trả về mỗi bản ghi chỉ một lần từ một bảng?

Để lấy mỗi bản ghi chỉ một lần, chúng ta cần sử dụng từ khóa DISTINCT. Từ khóa DISTINCT trong SQL được sử dụng kết hợp với lệnh SELECT để loại tất cả các bản sao của bản ghi và chỉ lấy các bản ghi duy nhất. Có thể có trường hợp xuất hiện nhiều bản sao của bản ghi trong một bảng. Trong khi lấy các bản ghi này, chỉ lấy bản ghi duy nhất thay vì lấy nhiều bản sao của bản ghi đó.

SELECT DISTINCT name FROM table_name;

20. Giải thích DML và DDL?

  • DML là viết tắt của “Data Manipulation Language” – Ngôn ngữ thao tác dữ liệu: cho phép thực thi các câu truy vấn, bao gồm cú pháp để cập nhật – sửa đổi, chèn thêm và xoá các mẩu tin. INSERT, UPDATE và DELETE là các câu lệnh DML.
  • DDL viết tắt cho “Data Definition Language” – Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu: dùng để định nghĩa cấu trúc của cơ sở dữ liệu, bao gồm định nghĩa các hàng, các cột, các bảng dữ liệu, các chỉ số và một số thuộc tính khác liên quan đến cơ sở dữ liệu như vị trí của file và là thành phần chính trong các hệ quản lý dữ liệu và có sự khác biệt rất nhiều giữa các ngôn ngữ truy vấn trên các hệ khác nhau. CREATE, ALTER, DROP, RENAME là các câu lệnh DDL.

Hãy đăng ký kênh youtube của iTMS Coaching để luôn luôn nhận được những video giảng dạy về Kiểm Thử Phần Mềm miễn phí tại đây

Phần 3

Related Articles

Responses