Skip to toolbar
selenium webdriver ruby chromedriver

Hướng dẫn cài đặt Selenium WebDriver, ChromeDriver, Ruby.

Selenium WebDriver tốt hơn cả Selenium IDE và Selenium RC ở nhiều khía cạnh. Nó là một cách tiếp cận hiện đại và ổn định hơn trong việc tự động hóa các hành động của trình duyệt. WebDriver, không giống như Selenium RC, không dựa vào JavaScript cho tự động hóa. Nó kiểm soát trình duyệt bằng cách giao tiếp trực tiếp với nó.

Các ngôn ngữ được hỗ trợ:

  • Java
  • C#
  • PHP
  • Python
  • Perl
  • Ruby

Selenium WebDriver thường được sử dụng trong các trường hợp sau:

  • Để sử dụng một ngôn ngữ lập trình nhất định trong việc thiết kế test case của bạn.
  • Để kiểm tra các ứng dụng có nhiều chức năng dựa trên AJAX.
  • Để thực hiện các kiểm thử trên trình duyệt HtmlUnit.
  • Để tạo kết quả kiểm thử tùy chỉnh.

Vì sao phải sử dụng Ruby?

Ruby là một trong những ngôn ngữ dễ học nhất, Ruby được coi là một ngôn ngữ lập trình cấp cao hơn so với C++. Các tính năng của một ngôn ngữ cấp cao trừu tượng hóa mạnh mẽ từ các chi tiết máy tính. Trong khi các ngôn ngữ cấp thấp là gần gũi hơn với các chi tiết máy (như địa chỉ bộ nhớ hoặc thanh ghi CPU), các ngôn ngữ cấp cao là gần gũi hơn với một ngôn ngữ nói tự nhiên.

Khi bạn lần đầu tiên học lập trình, một ngôn ngữ lập trình cấp cao như Ruby là dễ dàng hơn để sử dụng. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn nên chọn Ruby làm ngôn ngữ chủ chốt khi bắt tay vào học Automation Testing. 

Cài đặt Ruby

Cài đặt Ruby trên Ubuntu

Bước 1: Cài đặt các gói đi kèm (Install dependencies)

Hãy coppy từng dòng lệnh sau đó dán vào terminal và enter để thực thi

curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install git-core curl zlib1g-dev build-essential libssl-dev libreadline-dev libyaml-dev libsqlite3-dev sqlite3 libxml2-dev libxslt1-dev libcurl4-openssl-dev python-software-properties libffi-dev nodejs yarn

Bước 2: Cài đặt trình quản lý phiên bản Ruby (Install Ruby Version Manager)

Đối với ngôn ngữ Ruby thì có nhiều version, mỗi version sẽ đi kèm nhiều thư viện với nhiều version khác nhau, cho nên chúng ta cần cài đặt trình quản lý này để hỗ trợ việc quản lý các version. Ở đây có 2 trình quản lý là rvm và rbenv các bạn có thể sử dụng trình quản lý nào củng được, mình thích dùng rvm bởi vì nó đơn giản dễ cài đặt. Nếu bạn nào đã từng học về NodeJS rồi thì trong NodeJS có npm thì trong Ruby có rvm hay rbenv.

Đối với RVM

sudo apt-get install libgdbm-dev libncurses5-dev automake libtool bison libffi-dev
gpg --keyserver hkp://keys.gnupg.net --recv-keys 409B6B1796C275462A1703113804BB82D39DC0E3 7D2BAF1CF37B13E2069D6956105BD0E739499BDB
curl -sSL https://get.rvm.io | bash -s stable
source ~/.rvm/scripts/rvm

Đối với RBENV

cd
git clone https://github.com/rbenv/rbenv.git ~/.rbenv
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
echo 'eval "$(rbenv init -)"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL
git clone https://github.com/rbenv/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
echo 'export PATH="$HOME/.rbenv/plugins/ruby-build/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
exec $SHELL

Bước 3: Cài đặt Ruby

Đối với RVM

rvm install 2.5.0
rvm use 2.5.0 --default
ruby -v

Đối với RBENV

rbenv install 2.5.0
rbenv global 2.5.0
ruby -v

Bước 4: Cài đặt thư viện Bundler

Thư viện Bundler này giúp chúng ta có thể lấy các thư viện gem trên trang https://rubygems.org/ bằng cách gõ lệnh trên terminal để down về máy và tự động cài đặt, tránh xảy ra lỗi và tiện lợi hơn, còn không thì chúng ta phải tự download bằng tay và tự cài đặt.

gem install bundler

Lưu ý: Đối với rbenv thì sau khi cài đặt bundler thì cần chạy lệnh rbenv rehash

Cài đặt Ruby trên Macos

Bước 1: Cài đặt Homebrew (Install Homebrew)

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

Bước 2: Cài đặt các gói đi kèm (Install dependencies)

brew install rbenv ruby-build
# Add rbenv to bash so that it loads every time you open a terminal
echo 'if which rbenv > /dev/null; then eval "$(rbenv init -)"; fi' >> ~/.bash_profile
source ~/.bash_profile

Bước 3: Cài đặt Ruby

rbenv install 2.5.0
rbenv global 2.5.0
ruby -v

Cài Ruby trên hệ điều hành Windows

Bước 1: Vào trang web https://rubyinstaller.org/downloads/ chọn Ruby đúng phiên bản hệ điều hành x86 và x64 và download về máy

Bước 2: Cài đặt Ruby

Bước 3: Chọn Add Ruby executables to your PATH. Điều này giúp bạn có thể chạy Ruby từ mọi nơi với CMD

Mở CMD và gõ ruby -v sẽ hiện version của Ruby, đến đây thì việc cài đặt Ruby đã hoàn tất.

Bước 5: Cuối cùng là cài đặt gem bundler với lệnh gem install bundler

Cài đặt Web Driver, ChromeDriver

WebDriver link: https://rubygems.org/gems/selenium-webdriver/versions/2.52.0

ChromeDriver link: https://rubygems.org/gems/chromedriver-helper

Sublime Text 3: https://www.sublimetext.com/3

Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Chào bạn!

Để nhận được những bí quyết giúp bạn trở thành Tester chuyên nghiệp, hãy để lại thông tin của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ gửi chúng cho bạn!