Nếu đã từng tìm hiểu về quy trình phát triển phần mềm, hẳn là bạn đã từng biết đến rất nhiều mô hình phát triển phần mềm như Waterfall,...
Tìm hiểu về API API là viết tắt của Application Programming Interface là giao diện lập trình ứng dụng, phần mềm trung gian cho phép các ứng dụng giao...
Tìm hiểu về Selenium IDE Selenium IDE là một extension (plugin) dùng để tự động hóa việc kiểm thử chạy trên trình duyệt Firefox, Chrome thông qua tính năng...